Romi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ko­liko god je asim­i­laci­ja uti­cala i na jezik i običa­je, Romi svoj “ro­mani čhib” ljubo­morno ču­va­ju. Zato su i prisut­ni evo sko­ro 13 stol­jeća, kao poseb­nost i bašti­na svi­je­ta.

blog by Smaragda Klino
Published On 13 Jan 2020

Dese­ci hil­ja­da Roma na Za­pad­nom Balka­nu ne­ma­ju dos­to­jan krov nad glavom. Ri­ječ je o proc­je­na­ma, jer pre­cizni na­cional­ni po­daci ne pos­to­je. Pro­jekt za in­te­graci­ju Roma Vi­jeća za re­gion­al­nu sarad­nju počin­je s mapi­ran­jem stanovan­ja Roma. To bi tre­bao po­sta­ti temelj za brže i kvalitet­ni­je rješa­van­je ovog prob­le­ma. 

Published On 05 Nov 2019

Komem­o­raci­jom rom­skim žrt­va­ma us­taškog reži­ma u Ušti­ci kod Jasen­ov­ca obil­ježen je među­nar­o­d­ni dan sjećan­ja na romske žrtve u Dru­gom sv­jet­skom ratu. Romi poruču­ju kako se nji­ho­va žrt­va nikad ne smi­je zab­o­rav­i­ti, ali kako je potreb­no ra­di­ti na suživ­o­tu u budućnos­ti.

Published On 02 Aug 2019