Rohinje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poglavar Ka­toličke crkve kaže da je ra­sizam što mnoge zeml­je izražava­ju veću do­brodošlicu izb­jegli­ca­ma iz Ukra­jine nego on­i­ma iz drugih di­jelo­va svi­je­ta.

Published On 16 Apr 2022

Spor na Među­nar­o­d­nom sudu pravde odraža­va širu bor­bu u među­nar­o­d­noj za­jed­ni­ci oko toga koga pri­h­vati­ti kao le­git­imne vladare Mi­jan­mara nakon državnog udara.

Published On 21 Feb 2022