Robotika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ro­bot težak 40-ak kilo­gra­ma opreml­jen je bro­jn­im kam­era­ma i sen­zori­ma, među ko­ji­ma i ter­mo­graf­skom kamerom, akustičn­im i sen­zorom mirisa.

Published On 31 May 2022

Plani­ra se da do 2025. go­dine ve­li­ki broj ‘au­tonom­nih ču­vara granice’ prvo služi kao po­moć agen­ti­ma i vo­jnici­ma, a po­tom da rade samostal­no za­h­valju­jući soft­veru bazi­ra­nom na vješ­tačkoj in­teligen­ci­ji.

Published On 27 Feb 2022