Roaming

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ci­jene raz­gov­o­ra, SMS poru­ka i ko­rišten­ja po­data­ka na mo­bil­nim mreža­ma bit će iden­tične kao u na­cional­nom sao­braća­ju, tvr­di sr­bi­jan­s­ki min­istar.

Published On 30 Jun 2021

Vi­jeće za re­gion­al­nu sarad­nju će ini­ci­rati us­postavl­jan­je za­jed­ničkog re­gion­alnog tržiš­ta, a tu su i planovi za uvođen­je puto­van­ja s ličn­im kar­ta­ma, kaže Ma­jlin­da Bregu.

Published On 25 Apr 2021

Šefi­ca sek­to­ra za Odnose s javnošću Reg­u­la­torne agen­ci­je za ko­mu­nikaci­je u BiH, Amela Odobašić, ko­men­ti­rala je za Al Jazeeru ci­jene roamin­ga u regi­ji, koje su do 12 puta veće nego u Evrop­skoj uni­ji. Odobašić je gov­o­rila i o mjera­ma koje bi tre­ba­lo pre­duzeti kako bi ci­jene bile snižene.

Published On 17 Apr 2012