Rijeke

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kome je u cilju da uniš­ta­va jed­no od na­jvećih bo­gat­sta­va ko­ji­ma raspo­laže Bosna i Herce­gov­ina, a to je pit­ka i čista voda?

blog by Dragana Kovačić Jošić
Published On 04 Aug 2021

Pred­stavni­ci ekološk­ih or­ga­ni­zaci­ja poz­vali su na zabranu iz­grad­nje mini hidroelek­trana; nji­ho­vo oku­pl­jan­je prek­in­uli su rad­ni­ci in­dus­tri­je za proizvod­nju di­jelo­va i opreme za hidroelek­trane.

Published On 03 Jul 2021