Revolucionarna garda

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

SAD je op­tužio pri­pad­ni­ka elitnog ko­r­pusa Iranske rev­olu­cionarne garde Shahram Pour­safi­da da je plani­rao ubist­vo Johna Boltona, sav­jet­ni­ka za na­cional­nu sig­urnost bivšeg pred­sjed­ni­ka Don­al­da Trumpa.

Published On 10 Aug 2022

Iran pri­jeti mogućim na­padi­ma na Fort Mc­Nair, amer­ičku vo­jnu bazu u Wash­ing­tonu, kao i na za­m­jeni­ka načel­ni­ka gen­er­alšta­ba amer­ičke vo­jske Josepha M. Mar­ti­na, navo­di AP.

Published On 22 Mar 2021