Respiratori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kon­tak­ti­rali smo stručn­jake iz Kanade i Ve­like Bri­tani­je, koji ne zna­ju niš­ta o ovoj aferi, da nam kažu mogu li se ovi res­pi­ra­tori ko­ris­ti­ti za COVID paci­jente na in­ten­zivnoj njezi.

Published On 16 Apr 2021