Republikanci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Podi­jel­jeni os­jeća­ji na desni­ci doveli su am­bi­ciozne re­pub­likanske poli­tičare u SAD-u u kom­pli­ci­ran položaj i otkrili ra­z­like u načinu na koji pris­tu­pa­ju krizi.

Published On 23 Feb 2022

Ve­li­ki broj dokaza pokazu­je da je virus koji je iza­z­vao pan­demi­ju COVID-a 19 ‘procu­rio’ iz ki­neske is­traži­vačke us­tanove, tvrde re­pub­likan­ci iz Pred­stavničkog doma amer­ičkog Kon­gre­sa.

Published On 02 Aug 2021