Republikanci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Demokrate u Kon­gre­su ob­jav­ile su u petak poreske pri­jave bivšeg pred­sjed­ni­ka Sjed­in­jenih Amer­ičk­ih Drža­va Don­al­da Trumpa u pe­ri­o­du od šest go­d­i­na.

Published On 30 Dec 2022

Odsust­vo očeki­vanog re­pub­likan­skog ‘cr­venog vala’ na amer­ičkim međuiz­bori­ma može biti trenu­tak kada ova stran­ka kon­ačno sh­vati da je bivši pred­sjed­nik Don­ald Trump izvor prob­le­ma na iz­bori­ma.

opinion by Michael R. Strain
Published On 18 Nov 2022