Republikanci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ve­li­ki broj dokaza pokazu­je da je virus koji je iza­z­vao pan­demi­ju COVID-a 19 ‘procu­rio’ iz ki­neske is­traži­vačke us­tanove, tvrde re­pub­likan­ci iz Pred­stavničkog doma amer­ičkog Kon­gre­sa.

Published On 02 Aug 2021

Us­menim glasan­jem iza zatvorenih vra­ta obavl­jen­im u tek neko­liko min­u­ta, 212 re­pub­likanaca u Za­s­tup­ničkom domu smi­je­nili su Ch­eney s pozi­ci­je treće re­pub­likanke u par­la­men­tarnoj skupi­ni.

Published On 13 May 2021