Religija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pos­je­ta od četvrt­ka do ned­jel­je do­gađa se tri go­dine nakon nje­gov­og his­tori­jskog puto­van­ja u Ujed­in­jene Ara­pske Emi­rate 2019, gdje je pot­pisao mus­li­man­sko-kršćan­s­ki man­i­fest za mir.

Published On 02 Nov 2022

Ba­jram­s­ki dani su i dani za­jed­ništ­va, blizine, porodice, to su dani kada smo okruženi on­i­ma koji su nam na­j­draži, a ne hlad­nih šablon­skih poru­ka na Viber gru­pa­ma.

blog by Ibrahim Sofić
Published On 09 Jul 2022