Religija i društvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ba­jram­s­ki dani su i dani za­jed­ništ­va, blizine, porodice, to su dani kada smo okruženi on­i­ma koji su nam na­j­draži, a ne hlad­nih šablon­skih poru­ka na Viber gru­pa­ma.

blog by Ibrahim Sofić
Published On 09 Jul 2022

Iako je javno emi­ti­ran­je pozi­va na molitvu uo­biča­jeno za države gdje su mus­li­mani veći­na, Min­neapo­lis je prvi veći grad SAD-a koji je to dozvo­lio tokom ci­jele go­dine.

Published On 06 Jul 2022

Ronal­do je obećao je da će, ako se Val­ladol­id ko­jem je većin­s­ki vlas­nik vrati u Primeru, proći hodočas­ničku rutu od Val­ladol­i­da do San­ti­a­ga de Com­postele.

Published On 06 Jun 2022

Kur'an je cen­tral­ni vjer­s­ki tekst u is­la­mu, za koji mus­li­mani vjeru­ju da je Boži­ja ri­ječ ob­javl­je­na kao vodil­ja za čov­ječanst­vo.

Published On 30 Apr 2022