Relgija i društvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Bosni i Herce­govi­ni odš­tam­pan je pri­jevod Kur'ana na srp­s­ki jezik i ćir­il­ičn­im pis­mom.  Radi se o pri­jevo­du pravoslavnog svećeni­ka Miće Lju­bibratića iz 1895., koji se sma­tra prvim cjelovitim pri­jevodom Kur'ana na jezik nekog od nar­o­da koji žive u regi­ji. Pro­mo­ci­ja Ku­rana održana je u četvr­tak navečer u Ban­joj Luci.  

Published On 05 May 2016