Rekreativni sport

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tren­inz­i­ma se vraća­ju i rekreativ­ci. Ipak, za ra­z­liku od pro­fe­sion­ala­ca mno­gi od rekreativnih sportista ne­ma­ju adek­vatan nad­zor tokom tre­nažnog proce­sa, što nakon duge pauze može biti veo­ma iza­zovno. Nestr­plji­vo su čekali kraj karan­ti­na kako bi nas­tavili s tren­inz­i­ma, ali mora­ju početi oprezno kako ne bi doš­lo do povre­da. 

Published On 25 May 2020