Regioskop

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dok prati Sala­ma, op­tuženog za kri­jumčaren­je lju­di, nakon što je po­ma­gao izb­jegli­ca­ma na Lez­bo­su, ovaj doku­men­tarni film postavl­ja pi­tan­je: Je li spaša­van­je živ­ota kriv­ično dje­lo?

Published On 16 Jun 2021

Pridružite nam se u doku­men­tarnom fil­mu sa nadah­nu­tim gov­or­nici­ma kao što su John Nos­ta, Alas­tair Camp­bell, Mil­i­ca Momčilović, Gil Gold­en, Stu­art Pelz, prof. Wal­ter i mno­gi dru­gi.

Published On 15 Jun 2021

Valentin, siroče koje je odraslo na uli­ca­ma Ru­mu­ni­je, danas je rad­nik koji u Bel­gi­ji živi u neizv­jes­nos­ti, a usko­ro će po­sta­ti otac. Kako da pob­jeg­ne od de­mona svog djet­injst­va?

Published On 02 Jun 2021

U na­jbo­gati­jim naselji­ma Mex­i­co City­ja porod­i­ca Ochoa ima pri­vat­no vozi­lo hitne po­moći i s os­tal­im pružatelji­ma te us­luge tak­miči se za paci­jente ko­ji­ma je ona hit­no potreb­na.

Published On 11 May 2021

Bjarne mrzi kameru je priča o strank­in­ji s kamerom koja upa­da u živ­ot svom sus­je­du Bjarneu. Ko je on? Ispitu­je ga o živ­o­tu i sm­r­ti, o nje­gov­im nadama i snovi­ma. On je li­je­po zamoli da prestane. No, kada žena iza kamere to odbi­je, rađa se odnos kakav se ri­jetko viđa na fil­mu, is­pun­jen ap­sur­di­ma, toplinom, […]

Published On 30 Sep 2020