Regionalna ekonomija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­man­je če­tiri krize pri­jete da iza­zovu glob­al­nu re­ce­si­ju: in­flaci­ja, en­er­get­s­ka kriza, nes­taši­ca hrane i kli­matske prom­jene, up­o­zo­rio je nje­mač­ki min­istar ekonomi­je Robert Habeck.

Published On 30 May 2022

Fed­eraci­ja BiH se ponovno nalazi pred izborom – naprav­i­ti novu his­tori­jsku ekonom­sku grešku, čije posljedice može­mo svi pret­postavi­ti, ili iz­abrati put opo­rav­ka, ras­ta i vraćan­ja op­ti­miz­ma.

opinion by Faruk Hadžić
Published On 24 Jan 2022