Regionalna ekonomija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fed­eraci­ja BiH se ponovno nalazi pred izborom – naprav­i­ti novu his­tori­jsku ekonom­sku grešku, čije posljedice može­mo svi pret­postavi­ti, ili iz­abrati put opo­rav­ka, ras­ta i vraćan­ja op­ti­miz­ma.

opinion by Faruk Hadžić
Published On 24 Jan 2022

Gen­eraci­je rođene kra­jem devedesetih i kas­ni­je žele kupo­vati putem in­ter­ne­ta i pristal­ice su mo­bil­nih beskon­tak­t­nih plaćan­ja te mo­bilnog bankarst­va.

Published On 04 Jul 2021

Šta po­drazu­mi­je­va­ju planovi ekonom­skog opo­rav­ka drža­va u regi­ji? Jesu li strate­gi­je vla­da adek­vatne i održive? U ko­joj mjeri će prog­nozi­rani rast ublaži­ti gu­bitke iz prošle go­dine i u ko­jim sek­tori­ma

Published On 14 Apr 2021