Regija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U fokusu ovo­godišn­jeg Bled­skog strateškog fo­ru­ma, koji se održa­va u sri­je­du i četvr­tak bit će budućnost Evrope i nje­na ot­pornost na iza­zove.

Published On 01 Sep 2021