Ratni zločinci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Među­nar­o­d­na za­jed­ni­ca mora na­js­nažni­je podupri­jeti Među­nar­o­d­ni sud tako da rat­ni zločin­ci odgo­vara­ju za zv­jer­st­va, rekao je bri­tan­s­ki min­istar pravo­suđa Do­minic Raab.

Published On 07 Jan 2023

U Sr­bi­ji su rat­ni zločin­ci uglavnom na poli­tičkim funkci­ja­ma reži­ma ili su, za­h­valju­jući veza­ma sa reži­mom, postali ugled­ni biznis­meni ko­ji­ma se nam­ješ­ta­ju poslovi vri­jed­ni mil­ione eura.

opinion by Bojan Tončić
Published On 19 Dec 2022

Mirko Klar­in je os­ni­vač agen­ci­je SENSE, koja je iz Među­nar­o­dnog kriv­ičnog suda za bivšu Ju­goslav­i­ju izv­ješ­tavala o sud­skim pro­ces­i­ma.

Published On 15 Dec 2022