Ratna mornarica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Is­plate mogu ići do 100.000 dolara, a moguće je i da um­jesto nov­ca to budu vozi­la, brodovi ili hrana, za svaku do­javu koja također uključu­je in­for­ma­ci­je o plani­ran­im na­padi­ma na Amerikance.

Published On 04 Jul 2022