Ratna mornarica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Is­plate mogu ići do 100.000 dolara, a moguće je i da um­jesto nov­ca to budu vozi­la, brodovi ili hrana, za svaku do­javu koja također uključu­je in­for­ma­ci­je o plani­ran­im na­padi­ma na Amerikance.

Published On 04 Jul 2022

Na is­točnom di­jelu gradske luke Split se usidrio amer­ič­ki nosač aviona USS Har­ry S. Tru­man na ko­jem se nalazi više od 6.000 mornara i pi­lota te 90 aviona i he­likoptera.

Published On 11 Feb 2022