Ratna mornarica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Usred ukra­jinske krize, Rusi­ja je bacila oko na izn­im­no važnu, ali vrlo os­jetljivu na na­pade, povezanost dva kon­ti­nen­ta na ko­ji­ma Mosk­va ima na­jviše nepri­jatel­ja.

Published On 30 Jan 2022

Kina ulaže u napred­no naoružan­je i opre­mu, te re­v­idi­ra svo­ju vo­jnu ko­mand­nu struk­tu­ru kako bi mod­ern­izirala svo­je oružane snage.

Published On 30 Oct 2021

Uoči pre­mi­jere svog posljed­njeg fil­ma o Jame­su Bon­du ‘No Time To Die’, Daniel Craig je proglašen počas­nim ko­man­dan­tom u Kral­jevskoj mornar­i­ci.

Published On 24 Sep 2021