Ratna fotografija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fo­tografi­je Rona Ha­vi­va ima­ju poseb­nu težinu i značaj kada je ri­ječ o zabil­ježen­im sce­na­ma tokom rat­nih go­d­i­na, a poseb­no u okoli­ni Pri­je­do­ra, Ban­je Luke i Mostara, kažu or­ga­ni­za­tori.

Published On 09 Jun 2022

Fo­tografi­je na ko­ji­ma su prikazani stanovni­ci Sara­je­va sv­je­doče o mukotrp­n­im način­i­ma i bor­bi za preživl­ja­van­je u nemogućim uvje­ti­ma tokom rat­nih go­d­i­na.

Published On 05 Apr 2022