Ratko Mladić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sve dok su na vlasti Vučić i nje­govi radikals­ki sabor­ci i kon­ver­ti­ti svih drugih boja za­v­is­nih od vlasti, Sr­bi­ja neće stavi­ti tačku na ovu mučnu i tešku priču.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 30 Jul 2022

Javnošću Sr­bi­je de­filu­ju os­uđeni i neo­suđeni rat­ni zločin­ci koje mil­ion­s­ka armi­ja saučes­ni­ka, zaroblje­na u mi­tološkoj kon­fuz­i­ji, lis­tom proglaša­va hero­ji­ma.

opinion by Bojan Tončić
Published On 29 May 2022