Ratko Mladić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Javnošću Sr­bi­je de­filu­ju os­uđeni i neo­suđeni rat­ni zločin­ci koje mil­ion­s­ka armi­ja saučes­ni­ka, zaroblje­na u mi­tološkoj kon­fuz­i­ji, lis­tom proglaša­va hero­ji­ma.

opinion by Bojan Tončić
Published On 29 May 2022

Nikad se ni­jedan režim do sada nije to­liko hvalio br­zomet­nim pro­gre­som i nikad Sr­bi­ja nije bila dal­je od civ­i­lizaci­jskih tekov­ina.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 26 Jan 2022