Rat

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ako bi se Kina od­luči­la na vo­jnu in­ter­ven­ci­ju i pokušaj ‘vraćan­ja’ Taj­vana pod njenu up­ravu, to bi za­sig­urno zaus­tavi­lo kom­plet­nu tehnološku in­dus­tri­ju u SAD-u, Evrop­skoj uni­ji, kao i širom svi­je­ta.

Published On 11 May 2022

Fo­tografi­je na ko­ji­ma su prikazani stanovni­ci Sara­je­va sv­je­doče o mukotrp­n­im način­i­ma i bor­bi za preživl­ja­van­je u nemogućim uvje­ti­ma tokom rat­nih go­d­i­na.

Published On 05 Apr 2022