Rat u Ukrajini

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rusi­ja: Os­vo­jen strateš­ki važan grad Li­man

Ukra­jin­s­ki pred­sjed­nik tvr­di da je situaci­ja u Don­ba­su veo­ma teš­ka i da ruske snage pokušava­ju bar za 100 dana rata ost­var­i­ti cil­jeve.

Published On 28 May 2022