Rat u Siriji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Min­istri van­jskih poslo­va Rusi­je i Turske raz­go­var­ali su o održa­van­ju još jednog tri­lat­er­alnog sas­tan­ka še­fo­va diplo­mati­ja te dvi­je zeml­je i Rusi­je.

Published On 01 Jan 2023