Rat u Siriji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sve do sre­dine prošlog de­setl­jeća turs­ki prist­up Sir­i­ji je bio fokusir­an na svr­ga­van­je reži­ma kroz naoruža­van­je i fi­nan­sir­an­je opozi­ci­je.

opinion by Mahmoud Alloush
Published On 25 Aug 2022

Nevlad­i­na or­ga­ni­zaci­ja tvr­di da je u udari­ma, koji su us­li­jedili nakon suko­ba turskih i kurd­skih sna­ga, pogin­u­lo 17 lju­di.

Published On 17 Aug 2022