Rat u Jemennu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Koali­ci­ja pred­vođe­na Saudi­jskom Ara­bi­jom, koja se bori pro­tiv Husa u Je­menu, saopći­la je u petak da je uništi­la be­spi­lotne let­jelice lan­sir­ane pre­ma južnom di­jelu Saudi­jske Ara­bi­je i Je­menu.

Published On 20 Nov 2021

Borbe se vode u provin­ci­ji Bay­da, a počele su kada je vla­da pokrenu­la vo­jnu op­eraci­ju kako bi povrati­la Bay­du, gdje kon­trolu ima­ju pobun­jeni Husi.

Published On 13 Jul 2021