Rat u BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Posljed­njih neko­liko go­d­i­na pogo­dio nas je sir­i­js­ki rat, pan­demi­ja, rus­ka agre­si­ja na Ukra­jinu, a sada i zemljotre­si u Turskoj i Sir­i­ji – u svim tim do­gađa­ji­ma obični lju­di su odi­grali na­jbolju ulogu.

blog by Mirza Softić
Published On 15 Feb 2023