Rat u BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fo­tografi­je Rona Ha­vi­va ima­ju poseb­nu težinu i značaj kada je ri­ječ o zabil­ježen­im sce­na­ma tokom rat­nih go­d­i­na, a poseb­no u okoli­ni Pri­je­do­ra, Ban­je Luke i Mostara, kažu or­ga­ni­za­tori.

Published On 09 Jun 2022

Za­h­valjući crnogorskom nedeljniku Mon­i­tor, an­ti­rat­noj opozi­ci­ji u Par­la­men­tu i bro­jn­im neza­v­is­nim in­telek­tu­al­ci­ma, isti­na o zločin­i­ma u ratu u bivšoj Ju­goslav­i­ji je po­lako, sti­za­la u Crnu Goru.

opinion by Edin Smailović
Published On 31 May 2022

Ko­ris­ni­ci društvenih mreža Face­book i Twit­ter pod­sjeća­ju na zv­jer­st­va koja su počin­je­na u Pri­je­doru, a koja su počela pri­je tri deceni­je na današn­ji dan.

Published On 31 May 2022

Tak­ti­ka okre­tan­ja glave Clintonove ad­min­is­tracije iz 1994. go­dine, nakon saz­nan­ja da će Hrvats­ka pro­pusti­ti iran­sko oruž­je u BiH, znači­lo je i jačan­je iran­skog ut­je­ca­ja u BiH.

blog by Ivica Puljić
Published On 30 May 2022