Rasna diskriminacija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Porod­i­ca In­di­j­ca ubi­jenog u SAD-u tvr­di da imi­gra­ciona poli­ti­ka pred­sjed­ni­ka Don­al­da Trumpa do­pri­nosi širen­ju rasne mržn­je. Ubi­ca je bi­jelac, koji je uhapšen i op­tužen za ubist­vo. Poli­ci­ja savezne države Kansas nas­to­ji da utvr­di da li je ri­ječ o zločinu iz mržn­je.

Published On 25 Feb 2017

Gradon­ačel­nik Chica­ga poz­vao je na smiri­van­je situaci­je nakon dvi­je noći protes­ta pro­tiv poli­ci­je u tom gradu.Poli­ci­ja je nakon 13 mjese­ci ob­jav­i­la snimke ubist­va afroamer­ičkog tine­jdžera.Amer­ič­ki pred­sjed­nik Barack Oba­ma rekao je kako je uzne­miru­jući sni­mak, na ko­jem poli­ca­jac bi­jelac sa 16 meta­ka ubi­ja mladića.

Published On 26 Nov 2015

Pred od­luku tužitel­ja o op­tužni­ci za ubo­jst­vo Michaela Brow­na, napetosti ras­tu, iako se up­uću­ju apeli na razum i mir.

Published On 23 Nov 2014