Rasizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Pogleda­jte samo evropske klubove i ko­liko je tamnoputih tren­era na tren­er­skim klu­pa­ma, iako smo jed­nako do­bri kao i svi os­tali. Nis­mo u is­tom položa­ju’, tvr­di fran­cus­ki tren­er Patrick Vieira.

Published On 26 Oct 2022

Nje­mač­ka iz­davač­ka kuća Ravens­burg­er Ver­lag povlači svo­ju kn­jigu povezanu s novim fil­mom ‘Mla­di poglav­i­ca Win­netou’ i druge naslove o pop­u­larnom ju­naku iz dječ­je kn­jiževnos­ti.

Published On 25 Aug 2022