Rasizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Grad­s­ki ured za kul­tu­ru je prošle go­dine do­nio od­luku da ga se uk­loni i bit će pre­m­ješten u Roo­sevel­tovu pred­sjed­ničku kn­jižnicu u Medori u Sjev­er­noj Dakoti.

Published On 19 Jan 2022

Robert Sarv­er navod­no je ko­ris­tio ras­no uvredljiv jezik u raz­gov­orima s igrači­ma, trener­i­ma i os­obljem, a na teret mu se stavl­ja sek­sis­tičko i neprik­lad­no pon­ašan­je; on sve de­man­ti­ra.

Published On 05 Nov 2021