Rasizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ra­sizam i et­nič­ka diskrim­i­naci­ja i dal­je su rašireni u Evropi i mno­gi nisu sv­jes­ni ko­liko je to ve­li­ki prob­lem, pokaza­la je studi­ja koju su ne­davno prov­eli Mla­di evrop­s­ki fed­er­al­isti (JEF).

Published On 06 Mar 2023