Ramazan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mus­li­mani vjeru­ju da je ra­mazan mjesec u ko­jem su poslaniku Muhamme­du ob­javl­jeni prvi ajeti Kur'ana, pri­je više od 1.400 go­d­i­na.

Published On 30 Mar 2022

Neke džami­je u SAD-u su ponovno otvo­rile vra­ta za vjernike, ali ve­li­ka oku­pl­jan­ja i dal­je su ograniče­na.

Published On 13 May 2021