Radnička prava

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ras­tući troškovi živ­ota povećava­ju pri­ti­sak na za­pos­lene među ko­ji­ma kon­tinuira­no raste broj onih koji pri­javlju­ju da sve teže sas­tavl­ja­ju kraj s kra­jem i ne mogu da pri­ušte ni odmor od sedam dana.

Published On 21 Jul 2022

U Bosni i Herce­govi­ni se tek počin­je oz­biljni­je razmišl­jati o četverod­nevnoj rad­noj sed­mi­ci, prak­si koja, pre­ma bro­jn­im is­traži­van­ji­ma, donosi bro­jne ko­risti.

Published On 19 Jul 2022