Radnici

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Slavl­jen­je Pr­vog maja bio je hi­b­rid rad­ničkog prazni­ka, koji je evo­ci­rao us­pomenu na demon­stracije rad­ni­ka u Chicagu 1886. go­dine.

blog by Miroslav Filipović
Published On 01 May 2022