Putovanja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Opće zabrane puto­van­ja neće spri­ječi­ti među­nar­o­d­no širen­je nove var­i­jante ko­rona virusa, a bit će težak teret za živ­ote ljude i zarađi­van­je za živ­ot, up­o­zo­ra­va Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja.

Published On 01 Dec 2021

Čov­jek se lako navikne na do­bro, ali ga s vre­menom pro­trese PTSP zab­o­ravl­jene, a neprež­vakane prošlosti – i up­laši se da će se ona vrati­ti za­jed­no sa viza­ma koje bi se mogle reinkarni­rati.

blog by Nedim Sejdinović
Published On 02 Oct 2021