Psi lutalice

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kako ri­ješi­ti prob­lem ve­likog bro­ja pasa na uli­ca­ma Sara­je­va? Kak­va su iskust­va drža­va re­giona? Kako spri­ječi­ti sve češće na­pade na građane? Ko je odgov­o­ran za pos­to­jeće stan­je? Pre­ma proc­je­na­ma, na uli­ca­ma Sara­je­va je go­to­vo 10.000 uličnih pasa. Za­kon koji je pred­viđao eu­tanaz­i­ju opas­nih i zbrin­ja­van­je na­puštenih pasa, pet go­d­i­na se nije provo­dio. Sada, kada su […]

Published On 18 Sep 2014

Nevla­dine or­ga­ni­zaci­je u BiH sma­tra­ju kako je izmi­jen­jeni Za­kon o za­šti­ti i do­bro­biti živ­ot­in­ja rig­orozan i done­sen jer vlasti nisu niš­ta radile u rani­jem pe­ri­o­du da sklone pse sa uli­ca.

Published On 06 Dec 2013

Stanovni­ci Sara­je­va sve više strahu­ju od hil­ja­da pasa lu­tal­i­ca, koji dolaskom zime, sve glad­ni­ji i prom­rznu­ti­ji, lu­ta­ju gradom. Sve češći su i na­pa­di na ljude. Broj lu­tal­i­ca sve je veći, a lokalne vlasti jed­nos­tavno više ne­ma­ju kon­trolu nad razm­noža­van­jem pasa. Nov­ca za udoml­ja­van­je i ster­il­izaci­ju nema u budže­ti­ma, pa sav teret pada na leđa volon­ter­skih […]

Published On 05 Dec 2012

Stan­je sa prob­le­mom pasa lu­tal­i­ca alar­mant­no je u veći­ni ze­mal­ja regi­je. Za­š­to je u zeml­ja­ma Balka­na teško ri­ješi­ti prob­lem pasa lu­tal­i­ca? Kako spri­ječi­ti ili sman­ji­ti sve učestal­i­je na­pade na ljude? Ko je odgov­o­ran za pos­to­jeće stan­je? Kako je ovo pi­tan­je za­kon­s­ki ure­đeno u po­je­din­im zeml­ja­ma? Proc­jene su da samo u Sara­je­vu ima na­j­man­je osam hil­ja­da […]

Published On 19 Sep 2012