Prvi svjetski rat

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sto­ta godišn­ji­ca Ver­sajskog mira, ko­jim je okončan Prvi sv­jet­s­ki rat, na nivou sv­jet­skih zvanični­ka obil­ježe­na je u Parizu. Učestvo­vali su i pred­stavni­ci ze­mal­ja pob­jed­ni­ca i ze­mal­ja po­raženih, a jedin­stve­na poru­ka go­to­vo 80 sv­jet­skih čel­ni­ka bila je da mir na plan­eti nema al­ter­na­tivu. Skup je održan na ini­ci­ja­tivu fran­cuskog pred­sjed­ni­ka Em­manuela Macrona.

Published On 11 Nov 2018