Prvi maj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

I kad pomis­limo da ne može biti gore od toga što naša vi­sokoo­bra­zo­vana dje­ca go­d­i­na­ma rade po bjelosv­jet­skim kafići­ma, desi se ko­rona.

blog by Gordana Momčilović Ilić
Published On 29 Apr 2020

Fran­cus­ka poli­ci­ja ko­ris­ti­la je suzavac u sukobu sa demon­stran­ti­ma u Parizu. Tradi­cional­nom obil­ježa­van­ju 1. maja u Parizu su se pridružili i pri­pad­ni­ci pokre­ta Žuti prslu­ci. Hil­jade demon­strana­ta u glavnom gradu Fran­cuske izrazi­lo je nezado­voljst­vo zbog ras­tuće ne­jed­nakosti i vi­sok­ih ci­je­na stanovan­ja. Uoči protes­ta, go­to­vo 7.400 poli­ca­ja­ca zaduženo je za obezb­jeđi­van­je oku­pl­jan­ja. Prvi maj obil­ježen je […]

Published On 01 May 2019

Pod sloganom “Veće plate za op­stanak i os­tanak” održan je pr­vo­ma­js­ki protest u Beogradu. Sindikati su za­tražili od vlasti da ne pro­movišu Sr­bi­ju kao zemlju jef­tine radne snage. Kažu da dvi­je trećine rad­ni­ka pri­ma man­je od pros­ječnih 440 eura plate, a 350.000 njih je na min­i­mal­cu. Praznik rada obil­ježen je i u os­tal­im zeml­ja­ma regi­je.

Published On 01 May 2019

Pod sloganom “Veće plate za op­stanak i os­tanak” održan je pr­vo­ma­js­ki protest u Beogradu. Sindikati su za­tražili od vlasti da ne pro­movišu Sr­bi­ju kao zemlju jef­tine radne snage. Kažu da dvi­je trećine rad­ni­ka pri­ma man­je od pros­ječnih 440 eura plate, a 350.000 njih je na min­i­mal­cu.

Published On 01 May 2019

I dok stot­in­jak par­ti­ja ko­liko ih ima u BiH, deklar­a­tivno sve svo­je snage, um i mogućnos­ti, ko­risti kao da po­mogne i za­šti­ti rad­nike, ko­risti da od BiH napravi evrop­sku državu sa evrop­skim stan­dar­d­om, a u stvarnos­ti brinu samo da čvaknu koju fotelju, dotle oni koji uporno glasaju za njih psu­ju, plju­ju i svo­je nezado­voljst­vo tabire po društven­im mreža­ma.

blog by Zvonimir Nikolić
Published On 01 May 2019

U Sko­plju, neko­liko sindika­ta i or­ga­ni­zaci­ja odvo­jeno je održa­lo proteste na Praznik rada. Među­tim, svi su za­vršili is­pred vlade, i sa is­tim za­ht­jevom – poboljšan­je rad­ničk­ih pra­va novim Za­konom o rad­nim odnosi­ma, na ko­jem Vla­da još radi.

Published On 01 May 2018

Neko­liko de­seti­na hil­ja­da lju­di, rad­no sposob­nih i pen­zion­era, okupi­lo se na pr­vo­ma­jskim protes­ti­ma u za­gre­bačkom parku Mak­simir. Neki su došli or­ga­ni­zo­vano, au­to­busi­ma iz osam hrvatskih grado­va. Pod sloganom “Za re­forme, za ljude”, poručili su da se rad u Hrvatskoj ne ci­jeni do­voljno, i kako s posla žele ići u za­služene pen­z­i­je, a ne na groblje.

Published On 01 May 2018