Protesti u Turskoj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Četvero lju­di, među ko­ji­ma i poli­ca­jac, prive­de­no nakon što je na protes­ti­ma u junu pre­tučen stu­dent, koji je kas­ni­je pre­min­uo.

Published On 07 Aug 2013

U rast­jerivan­ju an­tivla­dinih demon­strana­ta, sinoć je u Is­tan­bu­lu povri­jeđeno na­j­man­je de­set os­o­ba, a više ih je uhapšeno.

Published On 04 Aug 2013

U demon­straci­ja­ma u Gezi parku u Is­tan­bu­lu koje su tra­jale sko­ro či­tavu pro­tek­lu noć, poli­ci­ja je uhap­si­la 59 os­o­ba, među ko­ji­ma ima i nov­inara, javl­ja­ju turs­ki medi­ji.

Published On 07 Jul 2013

Ma kako se ona zvala – Crna Gora, Bosna i Herce­gov­ina, Fran­cus­ka ili Turs­ka – drža­va koja ne razu­mi­je da lju­di mogu bez države, ali ne mogu bez pravde, ne razu­mi­je niš­ta.

opinion by Andrej Nikolaidis
Published On 04 Jul 2013

Protesti u vezi par­ka Gezi pokaza­li su nam da je ‘eli­ti­zam bi­jelih Tu­ra­ka’ kreirao vlasti­tog Frankenš­ta­j­na – ‘pop­ulizam crnih Tu­ra­ka’.

opinion by Umut Ozkirimli
Published On 26 Jun 2013