Protesti Capitol

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Alek­san­dar Sav­ić je lid­eru or­ga­ni­zaci­je Oath Keep­ers poslao video u ko­jem ga sav­je­tu­je kako preokrenu­ti pob­je­du Bide­na na iz­bori­ma na os­novu iskus­ta­va svr­ga­van­ja Miloše­vića.

Published On 09 Oct 2022