Prirodne katastrofe

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Gi­don Bromberg, izrael­s­ki di­rek­tor nevla­dine or­ga­ni­zaci­je Eco­peace, ob­jašn­ja­va da su ti kra­teri “os­ve­ta prirode” čov­jeku za “ne­do­pus­ti­vo djelo­van­je”.

Published On 03 Nov 2021

Civil­na za­šti­ta izvi­jesti­la je kako se broj žr­ta­va potre­sa mag­ni­tude 7,2 ste­pe­na po Richteru popeo na 724 pogin­ulih te na­j­man­je 1.800 povri­jeđenih.

Published On 15 Aug 2021

An­ti­cik­lona Lu­cifer, koji uzroku­je reko­rd­no vi­soke tem­per­a­ture, te vrući vje­tar sa mora pogo­du­ju požari­ma, ali odgov­ornost u svakom sluča­ju snosi čov­jek.

Published On 14 Aug 2021