Priroda

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Oko osam hil­ja­da građana općine Ivanec u Varaždin­skoj žu­pani­ji pot­pisa­lo je peti­ci­ju pro­tiv ot­varan­ja novog ka­menolo­ma Sil­jevec na plani­ni Ivanšči­ca.

Published On 11 Oct 2022

Slo­je­vi zeml­je koji su nekad bili pod vodom uskovit­lali su se u oblake prašine prošarane kalci­jem, sumporom i ar­senom, prirod­nim el­e­men­tom koji je povezan s rakom i urođen­im man­a­ma.

Published On 14 Jul 2022

Gi­don Bromberg, izrael­s­ki di­rek­tor nevla­dine or­ga­ni­zaci­je Eco­peace, ob­jašn­ja­va da su ti kra­teri “os­ve­ta prirode” čov­jeku za “ne­do­pus­ti­vo djelo­van­je”.

Published On 03 Nov 2021