Prijem u NATO

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sen­at je glasao s 95 glaso­va ‘za’ i 1 ‘pro­tiv’ o pot­pori rat­i­fikaci­ji doku­me­na­ta o pris­tu­pan­ju dvi­ju ze­mal­ja, znača­jno nad­mašivši dvotrećin­sku većinu od 67 glaso­va potreb­nih za rat­i­fikaci­ju.

Published On 04 Aug 2022