Presuda

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Judy Huth je sv­je­doči­la da je poz­nati glumac poz­vao nju i pri­jatel­ja u vilu kada je ona imala 16, a on 37 go­d­i­na i pri­morao je na sek­su­al­ni čin.

Published On 22 Jun 2022

Za­traženo je brisan­je pos­to­va koji pro­movi­ra­ju zloupotre­bu dro­ga, in­for­ma­ci­je o oružju i ek­splozivi­ma te ob­jave gru­pa koje Rusi­ja oz­nača­va kao ek­strem­ističke ili teror­is­tičke na što se Google oglušio.

Published On 24 Dec 2021

HDZ je pravo­moćno os­uđen za izvlačen­je nov­ca iz državnih in­sti­tu­ci­ja i državnih fir­mi, ali mno­gi sma­tra­ju da ta pre­su­da nema puni efekt, niti će ut­je­cati na pozi­ci­ju stranke.

Published On 14 Oct 2021