Presuda Stanišiću i Simatoviću

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Među­nar­o­d­ni meh­a­nizam za kriv­ične su­dove os­u­dio je u pr­voste­penoj pre­sudi­Jovicu Stanišića i Fran­ka Sima­tovića na po 12 go­d­i­na zatvo­ra za zločine u Bosni i Herce­govi­ni i Hrvatskoj.

Published On 30 Jun 2021

Stanišić i Sima­tović op­tuženi su da su rat­nih ‘90-ih os­ni­vali, naoružavali, or­ga­ni­zo­vali obuku i fi­nan­sir­an­je pravo­jnih je­dini­ca, čiji su pri­pad­ni­ci pro­go­nili i ubi­jali nes­rp­sko stanovništ­vo.

Published On 30 Jun 2021