Pregled godine 2019

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tenis­er No­vak Đoković i odbo­jkaši­ca Ti­jana Bošković proglašeni su na­jboljim sportis­ti­ma Sr­bi­je u izboru ta­mošn­jeg Olimpi­jskog komite­ta. Đoković je os­vo­jio dva Grand Sla­ma, dok je Ti­jana Bošković pred­vodi­la Sr­bi­ju do evrop­skog zla­ta. Ali, bilo je i drugih sja­jnih rezul­ta­ta koje su naprav­ili sportisti iz Sr­bi­je. Pre­gled go­dine za nama pripremio je Mi­lan Bošković.

Published On 30 Dec 2019

Mi­graci­je, protesti, poplave i požari obil­ježili su god­inu na iz­maku. Više od 200.000 lju­di bježa­lo je od dugogodišn­jih suko­ba u Sir­i­ji, od ekonom­skih kriza i ra­to­va – tako je u EU stiglo više od 120.000 mi­grana­ta i izb­jegli­ca. Tražio se i novi odgov­or na kli­matske prom­jene, a u mnogim zeml­ja­ma i nova vlast.

Published On 29 Dec 2019

Pogleda­jte koji su to na­jči­tani­ji sadrža­ji na web por­talu Al Jazeere Balka­ns u 2019. go­di­ni.

Published On 29 Dec 2019

Godišn­ji pre­gled na­j­važni­jih dostignuća u re­gion­al­nom sportu počin­je­mo s Hrvatskom. I u post­mundi­jal­skoj go­di­ni no­gomet je privlačio na­jviše pažn­je. Dal­iće­va sre­br­na reprezentaci­ja iz Rusi­je us­p­ješno je ap­solvi­rala kval­i­fikaci­je za EURO 2020.

Published On 25 Dec 2019