Predsjedništvo BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Milo­rad Dodik je rekao da će nas­tavi­ti s poli­tikom pri­jenosa nadležnos­ti s nivoa države BiH na en­tite­ta RS, pro­ces koji je iza­z­vao oštre poli­tičke ten­z­i­je u zemlji i potakao kri­tike Za­pa­da.

Published On 17 Jan 2022