Predsjednički izbori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

S obzirom na to da bugars­ka podi­jel­je­na skupšti­na nije us­pela da od izb­o­ra održanih 11. jula iz­abere novu vladu, sko­ro sig­urno je da će u no­vem­bru biti održani i par­la­men­tarni iz­bori.

Published On 02 Sep 2021

Giu­lian­i­ju je oduze­ta li­cen­ca zato što je davao lažne iz­jave da su pred­sjed­nič­ki iz­bori 2020. go­dine pokradeni na šte­tu nje­gov­og kli­jen­ta, bivšeg pred­sjed­ni­ka SAD-a Don­al­da Trumpa.

Published On 25 Jun 2021