Predsjednički izbori u Srbiji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Građani Sr­bi­je će 3. apri­la bi­rati pred­sjed­ni­ka Re­pub­like, kao i novi saziv par­la­men­ta, dok će lokalnu vlast bi­rati žitelji 13 samoupra­va.

Published On 01 Apr 2022