Predsjednički izbori u SAD-u

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

SAD izvlači mnoge ko­risti iz part­ner­st­va sa Saudi­jskom Ara­bi­jom, a Wash­ing­ton radi s Ri­jadom na tome da se os­igu­ra priliv en­er­get­skih resur­sa na glob­al­na tržiš­ta i even­tu­al­no snize nji­hove ci­jene.

opinion by Mohamed Elmenshawy
Published On 04 Jul 2022

Giu­lian­i­ju je oduze­ta li­cen­ca zato što je davao lažne iz­jave da su pred­sjed­nič­ki iz­bori 2020. go­dine pokradeni na šte­tu nje­gov­og kli­jen­ta, bivšeg pred­sjed­ni­ka SAD-a Don­al­da Trumpa.

Published On 25 Jun 2021