Predsjednički izbori u SAD-u

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Trump i nje­govi savezni­ci tražili su raz­ma­tran­je rezul­ta­ta izb­o­ra u pet saveznih drža­va.

Published On 11 Jan 2021

Kom­pani­je pred ko­lap­som, 750 dolara plaćenih poreza i sto­tine mil­iona dolara dugo­va. Dio je to po­data­ka o fi­nan­si­ja­ma pred­sjed­ni­ka SAD-a Don­al­da Trumpa, jedinog u mod­er­noj his­tori­ji koji je odbio ob­jav­i­ti tražene po­datke. No, ob­javio ih je New York Times, a daju pot­puno drukči­ju sliku od one koju prezen­ti­ra Trump – da je snalažljivi biznis­men vješt […]

Published On 28 Sep 2020