Predsjednički izbori u Hrvatskoj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

“Ne očeku­ju se nikakve bitne prom­jene u odnosi­ma Sloveni­je i Hrvatske – ako bi­rate jedne te iste ljude, ne možete očeki­vati da će se situaci­ja promi­jen­i­ti”, kaže De­jan Verčić, pro­fe­sor na Fakul­te­tu društvenih nau­ka u Ljubl­jani i part­ner u kom­pani­ji Her­man i part­neri, ko­men­tar­išući pob­je­du Zo­rana Mi­lanovića na pred­sjed­ničkim iz­bori­ma.  

Published On 06 Jan 2020

Zo­ran Mi­lanović iz­abran je za novog pred­sjed­ni­ka Hrvatske. Na iz­bori­ma je os­vo­jio go­to­vo 105.000 glaso­va više od pro­tivkan­di­datk­in­je i dosadašn­je pred­sjed­nice Kolinde Grabar-Ki­tarović. Poručio je građan­i­ma da će um­jesto ra­me­na za plakan­je biti nji­hov glas i uho. U HDZ-u su nakon po­raza počele un­utarstranačke pod­jele, dok se opozi­cioni SDP na kril­i­ma pob­jede priprema za par­la­men­tarne […]

Published On 06 Jan 2020

Zo­ran Mi­lanović iz­abran je za novog pred­sjed­ni­ka Hrvatske. Na iz­bori­ma je os­vo­jio go­to­vo 105.000 glaso­va više od pro­tivkan­di­datk­in­je i dosadašn­je pred­sjed­nice Kolinde Grabar-Ki­tarović. Poručio je građan­i­ma da će um­jesto ra­me­na za plakan­je biti nji­hov glas i uho. U HDZ-u su nakon po­raza počele un­utarstranačke pod­jele, dok se opozi­cioni SDP na kril­i­ma pob­jede priprema za par­la­men­tarne […]

Published On 06 Jan 2020

Zo­ran Mi­lanović iz­abran je za novog pred­sjed­ni­ka Hrvatske. Na iz­bori­ma je os­vo­jio go­to­vo 105.000 glaso­va više od pro­tivkan­di­datk­in­je i dosadašn­je pred­sjed­nice Kolinde Grabar-Ki­tarović. Poručio je građan­i­ma da će um­jesto ra­me­na za plakan­je biti nji­hov glas i uho. U HDZ-u su nakon po­raza počele un­utarstranačke pod­jele, dok se opozi­cioni SDP na kril­i­ma pob­jede priprema za par­la­men­tarne […]

Published On 06 Jan 2020

Zo­ran Mi­lanović novi je pred­sjed­nik Hrvatske. Na pred­sjed­ničkim iz­bori­ma os­vo­jio je 104.901 glas više od svo­je pro­tivkan­di­datk­in­je i dosadašn­je pred­sjed­nice Kolinde Grabar-Ki­tarović. Gost Al Jazeere u Beogradu bio je Fil­ip Švarm, odgov­orni ured­nik sed­mični­ka Vreme.

Published On 06 Jan 2020

Zo­ran Mi­lanović novi je pred­sjed­nik Hrvatske. Na pred­sjed­ničkim iz­bori­ma os­vo­jio je 104.901 glas više od svo­je pro­tivkan­di­datk­in­je i dosadašn­je pred­sjed­nice Kolinde Grabar-Ki­tarović. U Za­gre­bu je Ma­ri­na Barukčić.

Published On 06 Jan 2020

Zo­ran Mi­lanović novi je pred­sjed­nik Hrvatske. Na pred­sjed­ničkim iz­bori­ma os­vo­jio je 104.901 glas više od svo­je pro­tivkan­di­datk­in­je i dosadašn­je pred­sjed­nice Kolinde Grabar-Ki­tarović. Poručio je građan­i­ma – um­jesto ra­me­na za plakan­je, bit ću vaš glas i uho. U HDZ-u su nakon po­raza počele un­utarstranačke pod­jele, dok se opozi­cioni SDP na kril­i­ma pob­jede priprema za par­la­men­tarne iz­bore.

Published On 06 Jan 2020