Predsjednički izbori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Novoiz­abrani pred­sjed­nik Brazi­la Jair Bol­sonaro na­javio je da će prva strana drža­va koju će pos­jeti­ti biti Čile, te da će po­tom otići u SAD i Izrael. Bol­sonaru je u ned­jelju s 55 pos­to glaso­va iz­abran za novog pred­sjed­ni­ka Brazi­la. Mno­gi se brinu da će, kada dođe na vlast, početi provodi­ti desničarsku i pop­ulis­tičku poli­tiku.

Published On 30 Oct 2018