Predsjdnički izbori u SAD-u

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rekao je kako će, uko­liko po­bi­je­di, ojačati veze Sjed­in­jenih Amer­ičk­ih Drža­va s Vladom u Beogradu.

Published On 13 Oct 2016

O kan­di­da­ti­ma za amer­ičkog pred­sjed­ni­ka gov­ori se svakod­nevno, ali o potrped­sjed­nici­ma ne čuje se go­to­vo niš­ta. Dvo­ji­ca pro­tivni­ka večeras će se suoči­ti u pr­voj i jedi­noj de­bati. Iako nisu u cen­tru pažn­je, za obo­jicu se vežu kon­tro­verze koje bi nji­hovim stranka­ma i kolega­ma mogle nani­jeti ve­liku šte­tu. 

Published On 05 Oct 2016

Don­ald Trump je okriv­io mod­er­a­to­ra i neis­pra­van mikro­fon za loš nast­up na pr­voj pred­sjed­ničkoj de­bati, održanoj u poned­jel­jak. Sa druge strane, Hillary Clin­ton od­luči­la je da isko­risti poz­i­tivne kri­tike koje je do­bi­la i privuče što veći broj glasača na skupovi­ma u takoz­van­im neod­lučn­im država­ma. Na skupu u Sjev­er­noj Karoli­ni bila je Kim­ber­ly Halkett i evo […]

Published On 28 Sep 2016

Re­pub­likan­s­ka stran­ka se priprema za predsed­ničke iz­bore u no­vem­bru.Nji­hov kan­di­dat biće Don­ald Trump. Mil­i­jarder je je­di­ni pre­ostao u trci za predsed­ničku nom­i­naci­ju, nakon što je po­razio svo­je ri­vale Teda Cruza i Johna Ka­sicha.Među­tim, pred Trumpom je i dal­je težak za­datak.

Published On 05 May 2016