Pravoslavni Božić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Etiop­s­ka pravoslav­na teva­he­do crk­va spa­da u grupu drevnois­točnih crka­va, pri­h­vata­jući samo jed­nu, ujed­in­jenu božan­sku i ljud­sku priro­du.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 07 Jan 2023

U većim crk­va­ma obil­ježa­van­je Božića poče­lo je ponoćn­im liturgi­ja­ma, a jutros su zvoni­la sva zvona na pravoslavn­im hramovi­ma, ob­javlju­jući dolazak Božića i božićnog slavl­ja.

Published On 07 Jan 2023

Poglavar SPC-a pa­tri­jarh Por­fir­i­je je na božićnom pri­je­mu u Za­gre­bu prim­i­je­tio i da je vri­jeme u kome živi­mo vri­jeme ne­mi­ra i stra­ho­va.

Published On 07 Jan 2022

Božić je os­tao na­jra­dos­ni­ji hrišćan­s­ki praznik, sa starim us­pom­e­na­ma i još nekim tradi­cional­nim običa­ji­ma, do­duše u novom, mod­erni­jem ruhu.

blog by Bojana Oprijan
Published On 07 Jan 2022